Vzorové odstoupení od smlouvy a formulář

McDavid

Vzorové odstoupení od smlouvy a formulář

Vzorové poučení pro spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a vzorový formulář pro takové odstoupení od smlouvy

 

 

Vzorové poučení pro spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

 

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

 

  1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

 

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí), nebo ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu).

 

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat SPINFLO s.r.o., IČ 26206536, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, e-mail:info@spinflo.cz, telefonní kontakt: +420 220 412 121, formoujednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 

2. Důsledky odstoupení spotřebitele od smlouvy

 

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vámvšechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený), a to po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

2.2

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese SPINFLO s.r.o., Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 100,- Kč.

 

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: SPINFLO s.r.o., IČ 26206536, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, e-mail: info@spinflo.cz, telefonní kontakt: +420 220 412 121.

 

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

 

 

Datum objednání(*)/datumobdržení(*)

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------