Obchod. podmínky

McDavid

Obchod. podmínky

ZPŮSOB DORUČENÍ  |   REKLAMACE  |  VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

Obchodní podmínky společnosti SPINFLO s.r.o.

 Provozovatel obchodu: SPINFLO s.r.o.

Sídlo společnosti: Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1

IČ: 26206536

DIČ: CZ26206536

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městskéhosoudu v Praze, oddíl C, vložka 79676.Kontakty: 

e-mail: info@spinflo.cz

telefonní kontakt: +420 220 412 121

Bankovní spojení: bankovní účet č.180733796/ 0300 vedený u ČSOB Praha 7

 

Elektronická evidence tržeb 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li podnikatel v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

 

Obchodní podmínky pro spotřebitele

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě spotřebitelských smluvkupníchuzavřenýchprostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé, případně práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s uvedenými smlouvami. 

Uzavřením spotřebitelské smlouvy spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Spotřebitel současně potvrzuje, že na tyto obchodní podmínky byl dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním závazné objednávky upozorněn a měl tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená spotřebitelská smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření spotřebitelské smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a spotřebitelměl možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce spotřebitelem.2. Definice

Při výkladu těchto obchodních podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně

dodavatel“ je společnost SPINFLO s.r.o., IČ 26206536, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79676

internetový obchod“ je e-shop dodavatele umístěný na internetové doméně nacházející se na adrese www.mcdavid.cz.

NOZ“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

provozovna“ je kamenný obchod dodavatele nacházející se na adrese Milady Horákové 123, 160 00 Praha 6

spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s dodavatelemsmlouvukupní, nebo s ním jinak jedná (viz § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

spotřebitelská smlouva“ je smlouva, kterou uzavírá spotřebitel s dodavatelem. Při splnění uvedené podmínky se jí rozumí smlouvakupní.

zákon o ochraně spotřebitele“ je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.

zákon o ochraně osobních údajů“ je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.

zboží“ je movitá věc, která je předmětem prodeje v internetovém obchodě.3. Účet spotřebitele

3.1. Na základě registrace spotřebitele provedené v internetovém obchodu může spotřebitel přistupovat ke svému účtu. Prostřednictvím svého účtu je spotřebitel oprávněn vytvářet závazné objednávky zboží (dále jen „účet spotřebitele“). Spotřebitel může v internetovém obchodu vytvářet závazné objednávky zboží též bez registrace.

3.2. Při registraci dle ust. 3.1těchto obchodních podmínek a při vytváření závazné objednávky zboží je spotřebitel povinen uvádět pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené spotřebitelem v účtu spotřebitele a při vytváření závazné objednávky zboží jsou dodavatelem považovány za správné a aktuální.

3.3. Přístup k účtu spotřebitele je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. O těchto údajích je spotřebitel povinen zachovat mlčenlivost.Spotřebitel není oprávněn umožnit využívání účtu spotřebitele třetím osobám.

3.4. Spotřebitel je srozuměn s tím, že účet spotřebitele nemusí být dostupný nepřetržitě (a to zejména z provozních či technických důvodů).Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit účet spotřebitele v případě, kdy spotřebitel poruší své povinnosti zespotřebitelské smlouvy či těchto obchodních podmínek.4. Uzavření spotřebitelské smlouvy

4.1. Na stránkách internetového obchodu spotřebitel nalezne zboží, které je dodavatelem inzerováno za účelem prodeje, a to včetně kupní ceny, za kterou je zboží nabízeno. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. S případnými dalšími poplatky v souvislosti s prodejem zboží bude spotřebitel vždy obeznámen při vytváření závazné objednávky v internetovém obchodu. Nabídka zboží a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

4.2. Platí, že závaznou objednávkouakceptovanou dodavatelemdošlo k uzavření spotřebitelské smlouvy dle těchto obchodních podmínek, přičemž spotřebitel souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření spotřebitelské smlouvy. Pro vyloučení pochybností dodavatel výslovně uvádí, že ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije. Přijetí zboží spotřebitelem od dodavatele má stejné následky jako potvrzení závazné objednávky dodavatelem dle předchozí věty.

4.3. Pro objednání zboží vyplní spotřebitel objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

4.4.Spotřebitel je povinen poskytnout dodavateli v závazné objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno přesně podle občanského průkazu, doručovací adresa, atd.) Nezletilí mohou uzavírat spotřebitelské smlouvy pouze v rozsahu dle § 31 a násl. NOZ. Osoby s povinností k dohledu nad nezletilými odpovídají dle § 2921 NOZ za škodu nezletilými dodavateli způsobenou.

4.5. Po odeslání závazné objednávky dodavatel informuje spotřebitele o přijetí objednávky dodavatelem (nejedná se o akceptaci objednávky spotřebitele), a to elektronickou poštou na adresu, kterou spotřebitel v závazné objednávceuvedl, a následně případně též o akceptaci objednávky spotřebitele, opět elektronickou poštou na adresu, kterou spotřebitel v závazné objednávceuvedl. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky. Až zpráva o akceptaci objednávky je považována za přijetí nabídky k uzavření spotřebitelské smlouvy, kterou učinil spotřebitel, a tím je také uzavřena spotřebitelská smlouva.

4.6. I ohledně zboží, které bylo uvedeno v internetovém obchodu s informací, že není dostupné skladem v okamžiku vytvoření závazné objednávky spotřebitele, tedy jde o zboží označené jako „na objednávku“,„u externího dodavatele“, „nedostupné“, či označené obdobně,vzniká smlouva až potvrzením objednávky ze strany dodavatele. Dodavatel objednávku nemusí potvrdit, v případě nepotvrzení objednávky smlouva nevzniká. To platíi v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný dodavateli, nebo je dlouhodobě nedostupné nikoli vinou na straně dodavatele.

4.7. Spotřebitel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání spotřebitelské smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití takových prostředků v souvislosti s uzavřením spotřebitelské smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) nese výlučně spotřebitel.

 

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Ceny prodávaného zboží jsou dodavatelem aktualizovány každý den a aktuální ceny jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH mezi okamžikem objednání zboží a datem uskutečnitelného plnění, platí, že dodavatel upraví cenu s DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH s tím, že spotřebitel je povinen zaplatit dodavateli takto změněnou cenu.

5.2. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být požadována úhrada zálohy. Pokud nebude objednané zboží spotřebitelem odebráno, bude vrácení zálohy poníženo o storno poplatek. Výše storno poplatku může být až 80% z uhrazené zálohy. Pokud není cena zboží známa v době uzavření smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení ceny dodavateli sdělit, zda sdělenou cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že spotřebitel nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou dodavatele.

5.3.Dodavatel umožňuje spotřebiteli provést platbu kupní ceny zbožíhotovostně při převzetí zboží v provozovně dodavatele, online platbou prostřednictvím platební karty, provedením platby na bankovní účet dodavatele specifikovaný v záhlaví těchto obchodních podmínek, na dobírku při doručení zboží doručovatelem, případně jinými způsoby, které dodavatel následně umožní.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena zboží splatná při převzetí zboží spotřebitelem. V případě bezhotovostní platby je cena splatná nejpozději do 10 dnů od uzavření spotřebitelské smlouvy, vždy však před okamžikem převzetí zboží spotřebitelem.

5.5. V případě bezhotovostní platby (online platba, platba na bankovní účet) je spotřebitel povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek spotřebitele uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

5.6.  Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy ani ceny zboží, není-li výslovně sjednáno jinak.

5.7.  Společně s cenou zboží je spotřebitel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží spotřebiteli ve smluvené výši. S cenou těchto položek je spotřebitel seznámen vždy při vytváření závazné objednávky.

5.8.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem spotřebiteli nelze vzájemně kombinovat.

5.9.  Na základě spotřebitelské smlouvy vystaví dodavatel spotřebiteli daňový doklad. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.6. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

6.1.   Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 5 pracovních dnů. Místo odběru a způsob dodání zboží určuje spotřebitel v závazné objednávce vytvořené v internetovém obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku spotřebitele, nese tento riziko a případné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy.

  1. Je-li dodavatel podle spotřebitelské smlouvy povinen dodat zboží na místo určené spotřebitelem v závazné objednávce, je spotřebitel povinen převzít zboží při dodání.V případě, že je z důvodů na straně spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v závazné objednávce, je spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  2. Součástí dodávky zboží není instalace zboží, není-li sjednáno mezi dodavatelem a spotřebitelem jinak. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na použitízboží v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Cena za dodání zboží odvisí od volby způsobu dodání zboží určené v závazné objednávce vytvořené spotřebitelem v internetovém obchodu. Tato cena je splatná spolu s úhradou ceny za zboží při jeho dodání, není-li mezi spotřebitelem a dodavatel sjednáno jinak.

6.4.  Při převzetí zboží se spotřebiteli doporučuje kontrola dodávaného zboží. Pokud spotřebitel objeví poškození zboží, měl by učinit veškeré kroky směřující k maximálnímu zajištění jeho práv (např. sepsání zápisu o poškození zásilky s řidičem přepravní služby).V případě odmítnutí převzetí zboží dodávaného na základě závazné objednávky spotřebitelez jiných než zákonných důvodů je dodavatel oprávněn po spotřebiteli požadovat náhradu škody, která bude dodavateli způsobena. V případě, že si spotřebitelopakovaně nevyzvedne objednané zboží v provozovně dodavatele ve sjednaném termínu, je dodavatel oprávněn od spotřebitelské smlouvy odstoupit.

6.5. Spotřebitel si může zboží vyzvednout v termínu dodání osobně v provozovně dodavatele.7. Odstoupení od spotřebitelské smlouvy

 

Vzorové odstoupení od smlouvy a formulář najdete zde

7.1. Při uzavření spotřebitelské smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku má spotřebitel právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od dne převzetí zboží (případně obdržení jiného plnění dle obsahu smlouvy), přičemž v případě, že předmětem spotřebitelské smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V uvedené lhůtě musí spotřebitel odeslatdodavateli úkon o jednání, se kterým je spojen projev vůle směřující k odstoupení od spotřebitelské smlouvy. Odstoupení od spotřebitelské smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny dodavatele či na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví.Spotřebitel je pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy dle tohoto ustanovení oprávněn využít vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy umístěného zde. Dodavatel vždy potvrdí spotřebiteli obdržení sdělení o odstoupení od spotřebitelské smlouvy bez zbytečného odkladu.

7.2. Při odstoupení od spotřebitelské smlouvy spotřebitelem ve smyslu § 1829 odst. 1 NOZ(viz ustanovení 7.1 těchto obchodních podmínek) se taková smlouva od počátku ruší. Práva k uvedenému odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít bez jakékoliv sankce.Veškeré náklady související s navrácením zboží v případě odstoupení od spotřebitelské smlouvydle věty první tohoto ustanovení nese spotřebitel. Jedinou výjimkou je postup, kdy zboží lze vrátit běžnou poštovní cestou, v takovém případě nese náklady na takové poštovné dodavatel.

7.3. Odstoupí-li spotřebitel od spotřebitelské smlouvy (viz ustanovení 7.1 těchto obchodních podmínek), zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li spotřebitel od spotřebitelské smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Dodavatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky stejným způsobem, jakým je od něho přijal, jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Dodavatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

7.4. Zboží se při využití práva na odstoupení od spotřebitelské smlouvy doporučuje vrátit v původním obalu, zboží je třeba vrátit nepoškozené, bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. V případě poškození zboží v době jeho držení spotřebitelem, či bude-li zboží vráceno nekompletní, může být po spotřebiteli nárokovánanáhrada újmy či vydání bezdůvodného obohacení. Pouze v případě, kdy je snížena hodnota vraceného zboží z důvodů nutných k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (rozbalení zboží tak, aby nebyl zbytečně poškozen jeho obal a užití nutné k seznámení se povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, čímž se však nerozumí běžné užívání zboží spotřebitelem), a to přiměřeným způsobem, nemá dodavatel nárok na plnění dle předchozí věty. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny (potažmo ceny za poskytnutí licence či sublicence).

7.5. Spotřebitel je srozuměn s tím, že dle § 1837 NOZ nemůže odstoupit od smlouvy o

 1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 2. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatel a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 3. dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli dodavatele,

 4. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 5. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 6. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 7. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 8. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 9. dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 10. ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 12. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, přičemž dodavatel tímto sděluje spotřebiteli, že tento v takovém případě nemá právo na odstoupení od spotřebitelské smlouvy.

  1. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od spotřebitelské smlouvyspotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.8. Odpovědnost za vady, záruka, rozpor se smlouvou

8.1.  Spotřebiteli se před prvním použitím zboží důrazně doporučuje prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na použití (je-li součástí balení) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z vad zboží či záruky za jakost zboží.

  1. Práva a povinnosti spotřebitele a dodavateleve věci vadného plnění se zejména řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

  2.  Dodavatel odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí od dodavatele. To se neuplatní, a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím spotřebitelem, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci.Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u dodavatele na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od spotřebitele reklamované zboží.

  4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady upravuje reklamační řád dodavatele.9. Ochrana osobních údajů

9.1.  V rámci procesu uzavírání spotřebitelské smlouvy či jen samotnou registrací v internetovém obchodě jsou dodavateli spotřebitelem dobrovolně poskytovány osobní údaje spotřebitele. Spotřebitel poskytuje dodavateli osobní údaje v rozsahu vyplývajícím z vyplněného registračního formuláře v internetovém obchodě či z objednávky zboží učiněné v internetovém obchodě spotřebitelem bez registrace (jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo). S ohledem na skutečnost, že spotřebitelem jsou poskytovány jeho osobní údaje jen za účelem uzavření smlouvy, plnění smlouvy a za účelem ochrany práv spotřebitele, není zákonem o ochraně osobních údajů vyžadováno poskytnutí souhlasu spotřebitelese zpracováním těchto jeho osobních údajů.

9.2. Osobní údaje spotřebitele získané dle ust. 9.1 těchto obchodních podmínek budou dodavatelem zpracovávány a uchovávány v elektronické nebo tištěné podobě, a to jen po dobu nezbytně nutnou, tedy zejména po dobu trvání právního vztahu založeného uzavřenou smlouvou nebo po dobu platnosti registrace spotřebitele pro vstup do internetového obchodu.

9.3. Spotřebitel je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět přesně a pravdivě. Spotřebitel má právo na přístup ke svým osobním údajům ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

9.4. Spotřebitel má právo na opravu svých osobních údajů poskytnutých ve smyslu ust. 9.1 těchto obchodních podmínek. Žádost o opravu osobních údajů je třeba zaslat písemně na adresu sídla dodavatele Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, nebo elektronicky na e-mail info@spinflo.cz.

9.5. Spotřebitel je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, čemuž odpovídá povinnost dodavatele tuto informaci bez zbytečného odkladu spotřebiteli předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace požadovat po spotřebiteli přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.6. V případě, že spotřebitel poskytne dodavateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení, dodavatel za tímto účelem zpracuje jen takové osobní údaje spotřebitele, které jsou potřebné s ohledem na možnost obchodní sdělení zasílat. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je spotřebitel oprávněn kdykoliv písemně odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je třeba zaslat písemně na adresu sídla dodavatele Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, nebo elektronicky na e-mail info@spinflo.cz.

9.7. Uzavřením spotřebitelské smlouvy, registrací v internetovém obchodě či jen prohlížením webových stránek internetového obchodu spotřebitel vyslovuje souhlas s ukládáním souborů tzv. cookies na svém počítači. Pokud by bylo uzavření spotřebitelské smlouvy, jakož i realizace práv a povinností plynoucích z uzavřené spotřebitelské smlouvy možné bez ukládání souborů tzv. cookies na počítač spotřebitele, je spotřebitel oprávněn souhlas podle předchozí věty kdykoliv písemně odvolat, a to buď přípisem zaslaným na adresu sídla dodavatele Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, nebo elektronicky na e-mail info@spinflo.cz.10. Další skutečnosti

10.1. Spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením ceny zbožídodavateli v plné výši.

10.2. Dodavatel není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

10.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle dodavatel na e-mailovou adresu spotřebitele.

10.4. Dodavatel je oprávněn k poskytování spotřebitelem objednaného plnění na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

10.5. Spotřebitelna sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ.

10.6. Dodavatel upozorňuje spotřebitele, že veškeré zboží spotřebiteli dodávané je třeba užívat dle pokynů výrobce či dodavatele. Současně je však třeba zboží užívat při zachování potřebné míry opatrnosti.11. Závěrečná ustanovení

11.1. Uzavřením spotřebitelské smlouvy spotřebitel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami před jejím uzavřením seznámil a že s nimi souhlasí.

11.2. Vztahy mezi spotřebitelem a dodavatelem vzniklé na základě spotřebitelské smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí obsahem samotné spotřebitelské smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, a právním řádem České republiky, zejména NOZ a zákonem o ochraně spotřebitele. Spotřebitelskou smlouvu s dodavatelem lze uzavřít pouze v českém jazyce.

11.3.Pokud vztah založený spotřebitelskou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.4. Je-li některé ustanovení spotřebitelské smlouvy nebo těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, použije se místo něj ustanovení, jež je svým obsahem a účelem neplatnému nebo neúčinnému ustanovení nejbližší. Platnost a účinnost ostatních ustanovení spotřebitelské smlouvy a těchto obchodních podmínek tím není dotčena.

11.5.Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Veškeré změny těchto obchodních podmínek mohou být činěny pouze písemně.

11.6. Spotřebitelská smlouva včetně obchodních podmínek je dodavatelem archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

11.7. Dodavatel a spotřebitel se zavazují případné spory vzešlé ze spotřebitelské smlouvy anebo v souvislosti s ní vyřešit primárně smírnou cestou.

11.8. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2014 a nahrazují předchozí obchodní podmínky dodavatele v plném rozsahu. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto obchodní podmínky změnit bez předchozího upozornění.

 

Obchodní podmínky pro osoby, které jako spotřebitelé nevystupují

Shora uvedené obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě spotřebitelských smluvuzavřenýchprostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé, případně práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s uvedenými smlouvami.

Pokud však člověk uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání s dodavatelemsmlouvukupnínebo s ním jinak jedná, případně, pokud smlouvu s dodavatelem uzavírá právnická osoba, tyto osoby jako spotřebitelé nevystupují (dále jen „podnikatel“). V takovém případě se na ně vztahují obchodní podmínky shora uvedené, ovšem s následujícími úpravami.

Články 1, 2, 3, 5 a 10obchodních podmínek se použijí i pro smlouvy uzavírané a uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně druhé a podnikatelem na straně druhé.

Článek 4 obchodních podmínek se použije s tím, že podnikatel je povinen poskytnout dodavateli takové údaje, aby byl naplněn účel ustanovení 4.4 obchodních podmínek.

Článek 6 obchodních podmínek se použije s tím, že podnikatel je povinen při převzetí zboží (ustanovení 6.4 a 6.5) toto zkontrolovat tak, aby zůstala zachována jeho práva z případných vad zboží.

Článek 7 obchodních podmínek se nepoužije pro smlouvy uzavírané a uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně jedné a podnikatelem na straně druhé. Pro vyvrácení pochybností se uvádí, že podnikatel není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy způsobem v článku 7 obchodních podmínek uvedeným.

Článek 8 obchodních podmínek se nepoužije pro smlouvy uzavírané a uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně druhé a podnikatelem na straně druhé. Použije se přitom právní úprava uvedená níže.

8.1.  Podnikatelje před prvním použitím zboží povinen prostudovat záruční podmínky zboží včetně návodu na použití (je-li přibalen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě, že tak neučiní azboží bude nesprávným užíváním poškozeno, nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci práva plynoucího z vad zboží či záruky za jakost zboží.

  1. Práva a povinnosti podnikatele a dodavatele ve věci vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ (s výhradou níže uvedeného). Záruka za jakost prodávaného zboží se uplatní jen v rozsahu, který je uváděn u zboží v internetovém obchoděpřípadně v záručním listě ke zboží, v případě nejednotné úpravy se aplikuje doba kratší, § 2165 odst. 1 NOZ se nepoužije.

  2. Dodavatel odpovídá kupujícímu podnikateli za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou bez vad.

  3. Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží po dobu, která je uváděna u zboží v internetovém obchoděpřípadně v záručním listě ke zboží, v případě nejednotné úpravy se aplikuje doba kratší. A) U zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícímpodnikatelem, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci, je doba, po kterou je možno práva z vad uplatnit, zkrácena.Práva z vadného plnění uplatňuje podnikatelu dodavatele na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel odpodnikatele reklamované zboží.

Článek 9 obchodních podmínek se v plném rozsahu použije pro podnikatele, pokud tito poskytují dodavateli své osobní údaje, neposkytuje-li podnikatel s ohledem na svou právní povahu (zejména právnická osoba) osobní údaje, použije se jen ustanovení 9.6. a 9.7.těchto obchodních podmínek.

Článek 11 obchodních podmínek se použije s tím, že pro podnikatele se nepoužije zákon o ochraně spotřebitele. 

Reklamační řád společnosti SPINFLO s.r.o. pro prodej zboží

 Provozovatel obchodu:SPINFLO s.r.o.

Sídlo společnosti: Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1

IČ: 26206536

DIČ: CZ26206536

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79676.Kontakty: 

e-mail: info@spinflo.cz

telefonní kontakt: +420 220 412 121

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád se použije jak pro prodej zboží spotřebitelům v provozovně společnosti SPINFLO s.r.o., IČ 26206536, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79676, tak i pro prodej zboží spotřebitelům v internetovém obchodu prodávajícího umístěném na internetové doméně nacházející se na adrese www.florbalexpert.cz nebo www.mcdavid.cz. Prodávající seznámí spotřebitele s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost spotřebitele mu jej předá v textové podobě. V případě koupě zboží v internetovém obchodu uzavřením kupní smlouvy spotřebitel stvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem seznámil a že s ním souhlasí.

 

2. Definice

Při výkladu tohoto reklamačního řádu budou níže uvedené pojmy vykládány následovně

prodávající“ je společnost SPINFLO s.r.o., IČ 26206536, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79676.

internetový obchod“ je e-shop dodavatele umístěný na internetové doméně nacházející se na adrese  www.mcdavid.cz

NOZ“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

provozovna“ je kamenný obchod dodavatele nacházející se na adrese Milady Horákové 123, 160 00 Praha 6

reklamace“ je uplatnění práv spotřebitele z vadného plnění.

kupující“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s dodavatelem smlouvu kupní nebo s ním jinak jedná (viz § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

zákon o ochraně spotřebitele“ je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.

věc“ je movitá věc, která je předmětem koupě.

 

 3. Úvodní ustanovení

3.1. Reklamace musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí NOZ a zákonem o ochraně spotřebitele. Kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího či v jeho sídle. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu provozovny prodávajícího. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

3.2 Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit doklad o koupi věci, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění či potvrzený záruční list. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

3.3 Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud není sjednáno jinak.

 

4. Uplatnění práv z vad věci

4.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Lhůtu k uplatnění práv z vad však nelze považovat za stanovení životnosti věci, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

 

4.2. Prodávající plní vadně, zejména a) poskytne-li věc, která nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, b) neupozorní-li na vady, které věc má, ač se při takovém plnění obvykle nevyskytují, c) ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že věc nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svou.

4.3. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 NOZ. Za vadu se považuje i plnění jiné. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

4.4. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

4.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci.

4.6. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle předchozí věty nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

4.7. Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu věci použití jiné věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.

4.8. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech.

4.9. Je-li vada věci nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži kupujícího. To neplatí, pokud prodávající vadu lstivě zastřel nebo pokud kupujícího výslovně ujistil, že věc takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

4.10. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady věci do doby určené pro její odevzdání. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno. Předchozí věta platí obdobně i pro vady dokladů.

4.11. Věc má právní vadu, pokud k ní uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení kupující věděl nebo musel vědět. V takovém případě to kupující oznámí bez zbytečného odkladu prodávajícímu.

4.12. Pokud kupující na sebe převedl právo k věci, o které ví, že nepatří prodávajícímu nebo že prodávající není oprávněn takové právo zřídit, nemá právo z této vady.

4.13. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

4.14. K účinkům podle ustanovení 4.13 tohoto reklamačního řádu soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

4.15. Soud nepřizná kupujícímu právo z vad věci, neoznámil-li kupující vady věci bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání věci, a namítne-li prodávající, že právo bylo uplatněno opožděně.

4.16. Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a věc prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle ustanovení 4.6 tohoto reklamačního řádu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

4.17. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadnou věc užívat.

4.18. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějícího předmětu dodávky, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy.

4.19. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li prodávající, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.20. Nemá-li věc vlastnosti dle ustanovení 4.1 tohoto reklamačního řádu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

4.21. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

4.22. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

4.23. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupující způsobit nepřiměřené náklady.

4.24. Právo z vadného plnění kupujícímu také nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4.25. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

5. Záruka za jakost

5.1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu.

5.2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

5.3. Práva z vad, včetně vad záručních se uplatňují u prodávajícího v jeho provozovně nebo v jeho sídle, zpravidla písemně. Při reklamaci je kupující povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat původ předmětu dodávky a popsat v čem vady shledává či jak se projevují.

5.4. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.

5.5 Po uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající dále kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění zamítnutí.

5.6 Prodávající vyřídí reklamaci a odstraní vady věci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a v téže lhůtě rovněž informuje kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Neodstraní-li prodávající odstranitelné vady předmětu dodávky v této lhůtě, má se za to, že vadu nelze odstranit.

5.7. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku toho, že věc byla vystavena nehodě, nedbalosti, nesprávnému zacházení v rozporu s návodem k obsluze, neautorizovaným opravám, nesprávné instalaci nebo živelným pohromám. V případech dle předchozí věty prodávající neodpovídá za vady věci. Prodávající nebude odpovědný ani za vady věci vzniklé na základě běžného užívání a opotřebení věci či její součásti.

5.8 Prodávající není odpovědný za náhodné nebo následné škody vzniklé ve spojení s používáním věci, nebo jejím selháním.

 

6. Náklady reklamace, řešení sporů a závěrečná ustanovení

6.1 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

6.2. Kupující je povinen převzít si reklamovanou věc do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí věci.

6.3. Prodávající a kupující se zavazují případné spory vzešlé z tohoto reklamačního řádu anebo v souvislosti s ním vyřešit primárně smírnou cestou.

6.4 Tento reklamační nabývá platnosti a účinnosti dne 1.4.2014 a nahrazuje předchozí reklamační řád prodávajícího v plném rozsahu. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tento reklamační řád změnit bez předchozího upozornění.

 

 

Vzorové poučení pro spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a vzorový formulář pro takové odstoupení od smlouvy

 

 Vzorové poučení pro spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí), nebo ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu).

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat SPINFLO s.r.o., IČ 26206536, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, e-mail:info@spinflo.cz, telefonní kontakt: +420 220 412 121, formoujednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení spotřebitele od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vámvšechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený), a to po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese SPINFLO s.r.o., Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 100,- Kč.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 Adresát: SPINFLO s.r.o., IČ 26206536, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, e-mail: info@spinflo.cz, telefonní kontakt: +420 220 412 121.

 

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

 

 

Datum objednání(*)/datumobdržení(*)

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ZPŮSOBY DORUČENÍ ZBOŽÍ

Pokud dosáhne váš nákup částky 1500 Kč a více, poštovné je ZDARMA* (platí pouze pro ČR).

 

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA GLS / PLATBA DOBÍRKOU - 100 Kč

Zásilku zaplatíte zásilkovému doručovateli z PPL při předání. Balíky odesíláme v ten samý den 

(u objednávek do 12.00 hodin) nebo druhý den po přijetí objednávky, samotná přeprava pak trvá v naprosté většině případů 1

den. Pokud jste uvedli v objednávce správné telefonní číslo, doručovatel se s vámi nejdříve spojí a domluví se na předání.

Pokud mu to náhodou nevezmete, bude to zkoušet ještě další den, potom vám pošle SMS a potom se ještě pokusí zastihnout

vás na uvedené adrese osobně. Pokud se mu ani to nepodaří, nechá vám ve schránce upozornění a vy se s ním kdykoliv

můžete spojit a domluvit na opakovaném doručení. Celkem na to máte 10 kalendářních dnů, než se nám balík vrátí zpět.

Kdyby se náhodou stalo, že se vám nikdo v následujících dvou dnech po obdržení tohoto emailu neozve, kontaktujte nás

prosím a my vám rádi pomůžeme.

 

BALÍK DO RUKY - ČESKÁ POŠTA / PLATBA DOBÍRKOU - 100 Kč

Zásilku zaplatíte doručovateli České Pošty při předání. Balíky odesíláme v ten samý den (u objednávek do 12.00 hodin) nebo

druhý den po přijetí objednávky, samotná přeprava pak trvá v naprosté většině případů 1 den. Pokud by vás na uvedené

adrese pošťák nezastihl a ve schránce byste nenašli ani oznámení, zastavte se v odpoledních hodinách na příslušné

pobočce České Pošty, kde bude balík na vaše jméno uložen (po dobu 7 dnů) V případě jakéhokoliv problému nám hned

napiště nebo zavolejte  a my vám rádi pomůžeme.

 

OSOBNÍ ODBĚR - zdarma

Vámi objednané zboží si můžete vyzvednout v našem kamenném obchodě McDavid Concept Store / Florbal Expert

 


DORUČENÍ ZBOŽÍ DO ZAHRANIČÍ

 

SLOVENSKO

 

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA PPL / PLATBA DOBÍRKOU - 250 Kč

Zásilku zaplatíte zásilkovému doručovateli z PPL při předání. Balíky odesíláme v ten samý den (u objednávek do 12.00 hodin)

nebo druhý den po přijetí objednávky, samotná přeprava pak trvá v naprosté většině případů 2 dny. Pokud jste uvedli v

objednávce správné telefonní číslo, doručovatel se s vámi nejdříve spojí a domluví se na předání. Pokud mu to náhodou

nevezmete, bude to zkoušet ještě další den, potom vám pošle SMS a potom se ještě pokusí zastihnout vás na uvedené

adrese osobně. Pokud se mu ani to nepodaří, nechá vám ve schránce upozornění a vy se s ním kdykoliv můžete spojit a

domluvit na opakovaném doručení. Celkem na to máte 10 kalendářních dnů, než se nám balík vrátí zpět. Kdyby se náhodou

stalo, že se vám nikdo v následujících třech dnech po obdržení tohoto emailu neozve, kontaktujte nás prosím a my vám rádi

pomůžeme.

 

DORUČENÍ NADMĚRNÝCH NÁKLADŮ

V případě, že si přes internetový obchod objednáte zboží, které má větší než běžný rozměr (např. florbalová brána), bude s

vámi cena dopravy dohodnuta individuálně (bez ohledu na běžné obchodní podmínky).